Descripció: Col·laboració i Direcció d'Obra en primera fase de Construcció de 40 Habitatges dotacionals

- Ús: Residencial Col·lectiu

- Promotor: Públic – IBAVI Institut Balear de l’Habitatge

- Fase: Obra en Execució

- Localització: Maó - Menorca

- Any: 2009 - 2022

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície:

- Sistema constructiu: Estructura Formigó, forjat reticular

Projectes Relacionats: