Descripció: Reforma i Rehabilitació d'Edifici entre mitgeres Existent per a la creació de 5 habitatges i 1 oficina

- Ús: Residencial Plurifamiliar

- Promotor: Privat

- Fase: Obra Acabada

- Localització: nucli antic de Maó - Menorca

- Any: 2016 - 2017

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície:

- Sistema constructiu: Construcció Tradicional

Projectes Relacionats: